glaskoning-glas-balustrade-qrailing-compressed

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene Voorwaarden en Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“glaskoning”: de leverancier van de aangeboden producten

en

"Opdrachtgever": de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van glaskoning.be

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van, evenals op de tussen glaskoning.be en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen bij glaskoning.be. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door glaskoning.be aan Opdrachtgever.

1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen glaskoning.be en Opdrachtgever in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2: Aanbod en overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van glaskoning.be zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen, etc. van de juistheden waarvan glaskoning.be mag uitgaan. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door glaskoning.be gedane aanbiedingen 14 dagen geldig.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Hoewel glaskoning.be de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen glaskoning.be en de Opdrachtgever kan (gaan) duiden kan de Opdrachtgever hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging (dit kan traditioneel per post of elektronisch gedaan worden) door glaskoning.be aan Opdrachtgever dat de opdracht c.q. bestelling aanvaardt, danwel bij gebreke daarvan, doordat glaskoning.be uitvoering geeft aan de gegeven opdracht c.q. bestelling. Glaskoning.be is gerechtigd zonder opgave van redenen een opdracht te weigeren.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst gelden niet tenzij ze door glaskoning.be schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Alle uit de wijzigingen voor glaskoning.be voortvloeiende kosten zullen tegen de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever worden doorberekend.

2.6 Glaskoning.be is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een volledige betaling dan wel bankgarantie aan de Opdrachtgever te vragen.

2.7 Bij gebreke van schriftelijke bevestiging wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en inclusief B.T.W.

3.2 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, douanetarieven e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is glaskoning.be gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover dat niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor glaskoning.be al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. glaskoning.be zal de Opdrachtgever van genoemde wijzigingen schriftelijk in kennis stellen voorafgaand aan het in productie nemen van de te leveren goederen. Opdrachtgever is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen tien (10) dagen na de mededeling van glaskoning.be van de prijsverhoging.

3.3 Indien ter bewerking aangeboden zaken qua samenstelling niet in overeenstemming zijn met datgene wat glaskoning.be ten tijde van de overeenkomst bekend is/was, glaskoning.be gerechtigd het daaruit voortvloeiende meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4: Betaling

4.1 glaskoning.be heeft het recht de productie of levering van de door Opdrachtgever bestelde goederen niet eerder te laten aanvangen dan het moment waarop de door glaskoning.be aan Opdrachtgever toegezonden facturen zijn voldaan.

4.2 Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de op de factuur genoemde termijn is voldaan en de goederen al zijn geleverd danwel op maat besteld of geproduceerd en daarom niet te retourneren aan leverancier, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke, en is hij vanaf de factuurdatum aan glaskoning.be een rente verschuldigd op jaarbasis van 2% boven de op dat moment geldende wettelijke rente per (gedeelte van een) maand over het totale openstaande bedrag. glaskoning.be zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. De administratiekosten hiervan bedragen Euro 5,-- en zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.3 Indien Opdrachtgever ook na het versturen van de herinnering niet, niet-volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft glaskoning.be het recht om haar buitengerechtelijke (incasso) kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Wanneer glaskoning.be een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van Opdrachtgever. Voor de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de al verschuldigde renten aan glaskoning.be verschuldigd, met een absoluut minimum van € 500,-- exclusief. B.T.W.

4.5 glaskoning.be is na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van Opdrachtgever zekerheid te bedingen. Indien en zolang Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is glaskoning.be gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.

4.6 Bij niet-tijdige betaling van een factuur zijn alle vorderingen van glaskoning.be op Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.

4.7 Bij niet nakoming door Opdrachtgever van hetgeen over betaling is overeengekomen, is glaskoning.be gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten. Ook is glaskoning.be gerechtigd Opdrachtgever zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van glaskoning.be te weigeren.

Artikel 5: Levering en Leveringstermijn

5.1 Onder levertijd wordt in deze verstaan, de vermoedelijke termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Een overschrijding van maximaal 3 weken wordt als redelijk beschouwd. In geval van meerwerk wordt de levertijd als volgt verlengd: Op de datum van wijziging wordt de levertermijn verlengd met de vermoedelijke levertijd voor het desbetreffende product.

5.2 Indien de leveringstermijn met meer dan het maximum van 5 weken wordt overschreden, is Opdrachtgever gerechtigd enkel ontbinding van de overeenkomst te vorderen, en niet ook schadevergoeding, zonder rechtelijke tussenkomst d.m.v. een e-mail of een telefonisch bericht, behoudens indien zich een situatie als in artikel 10 bedoeld.

5.3 Op de Opdrachtgever rust een afnameplicht.

5.4 glaskoning.be behoudt zich het recht voor bestellingen in deelzendingen te leveren zolang de volledige bestelling uiteindelijk kan worden geleverd.

5.5 De vrachtkosten worden bepaald door de regio waarin wordt geleverd en het gewicht van de bestelling.

5.6 Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.7 De levertijd gaat pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en zaken in het bezit van glaskoning.be zijn en een overeengekomen vooruitbetaling is verricht.

Artikel 6: Transport en risico-overgang

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door glaskoning.be draagt hiervoor de aansprakelijkheid.

6.2 Risico-overgang; Het risico van glaskoning.be voor verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door de Opdrachtgever aan te wijzen derden wordt gebracht.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

7.1 Alle door glaskoning.be aan Opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van glaskoning.be totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover glaskoning.be ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door glaskoning.be verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, evenals de vorderingen van glaskoning.be op Opdrachtgever wegens tekortschieten door Opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenissen tegenover glaskoning.be heeft voldaan.

7.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht, of op een andere manier aan het verhaal van glaskoning.be te onttrekken.

7.3 Bij niet-nakoming door Opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen is glaskoning.be gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of op een andere manier - nog - het eigendom van glaskoning.be zijn, terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden om glaskoning.be plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als het eigendom van glaskoning.be te identificeren, en verleent glaskoning.be nu al toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden teneinde de zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garantie

8.1 Ten aanzien van de op door glaskoning.be verstrekte afbeeldingen en tekeningen voorkomende maten, gewichten, materiaalvermeldingen en andere bepalende gegevens, behoudt glaskoning.be de gebruikelijke toleranties voor, zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

8.2 Ten aanzien van de te leveren producten is glaskoning.be een tolerantie toegestaan van +/- 1mm. De lengte/hoogte zal nooit meer dan 5mm korter zijn, maar kan wel tot 4mm langer geleverd worden.

8.3 De garantie geldt in het geval van gebrekkige kwaliteit van geleverde producten, ondeugdelijkheid van de verwerkte materialen, incompleetheid en enkel ingeval dit gebrek aantoonbaar aan glaskoning.be te wijten is.

8.4 Betreffende vervaardigde en handelszaken: 
Op de door glaskoning.be geleverde zaken wordt garantie verleend voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat glaskoning.be de keuze is voorbehouden ofwel kosteloos de ondeugdelijke onderdelen opnieuw te leveren, ofwel aan Opdrachtgever de door haar betaalde prijs te restitueren onder terugname van de zaken.

8.4.1 Ten aanzien van door glaskoning.be van derden betrokken materialen en/of producten, aangewend ter vervaardiging van zaken, gelden tegenover onze Opdrachtgever de garantiebepalingen van onze leveranciers.

8.4.2 Opdrachtgever kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan hierboven vermeld.

8.4.3 De garantie is van kracht gedurende twee jaar na aflevering c.q. gedurende de periode van de leveranciers garantie bepaling.

8.4.4 De garantie geldt niet voor nuanceverschillen in kleur en/of glans die volgens de technische maatstaven normaal geacht moeten worden.

8.5 De garantie geldt niet gedurende de periode dat Opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen jegens glaskoning.be  in gebreke blijft. Nadien herleeft de garantie, doch niet met terugwerkende kracht en zonder dat daardoor de garantietermijn wordt verlengd.

8.6 De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van te voren zijn overeengekomen. De keuringsmethode is de keuringsmethode zoals is vastgesteld door GBO en Kenniscentrum glas.

8.7 Het niet-nakomen van onze garantieverplichtingen ontheft Opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voor hem uit deze of enig andere met glaskoning.be gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.

8.8 Uitgesloten van garantie zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:

• meetfouten, normale (materiaalafhankelijke) slijtage, krimp, verkleuring, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, eigenhandig aanpassen, gebruik in niet geschikte ruimtes, schade als gevolg van reinigingsmiddelen of onjuist reinigen en gevolgschade.

Artikel 9: Inspectie/Klachten/Aansprakelijkheid/Reclamaties

9.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door glaskoning.be geleverd product, dienen door de Opdrachtgever direct aan glaskoning.be schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 24 uur na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. In overleg tussen Opdrachtgever en glaskoning.be kan levering van ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 24 uur termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt glaskoning.be geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Bij eventuele geschillen kan de Consumentenbond als onpartijdige intermediair worden geraadpleegd.

9.2 We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@glaskoning.be. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

9.3 Het reclamatierecht en onze garantieverplichting vervalt zodra de zaken verdere bewerking, (de)montage of inbouw hebben ondergaan, danwel ondeugdelijk zijn opgeslagen.

9.4 Reclamaties betreffende berekende prijzen en andere klachten betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij glaskoning.be ingediend te zijn, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling zullen worden genomen.

9.5 Het indienen van reclamaties geeft Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der zaken en/of bewerkte zaken te weigeren danwel op te schorten.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheden waardoor de nakoming van de verbintenissen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, blijvend of tijdelijk verhinderd wordt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij glaskoning.be zelf c.q. de toeleveranciers van glaskoning.be, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens Opdrachtgever redelijkerwijs niet – tijdig – kunnen nakomen.

10.2 In geval van overmacht is glaskoning.nl gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst  voor de duur van de overmacht verhinderde oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

10.3 Indien glaskoning.be bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is glaskoning.be ongeacht de ontbinding of opschorting gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken te factureren, en dient Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Ontbinding van de overeenkomst volgt indien:

11.1.1 Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens glaskoning.be niet, niet tijdig of niet juist nakomt.

11.1.2 Opdrachtgever failliet verklaart wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling verkeert.

11.1.3 Beslag wordt gelegd op (een deel van) de eigendommen van Opdrachtgever.

11.1.4 Opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is.

11.1.5 Opdrachtgever ontboden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt.

11.2  U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@glaskoning.be  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Glaskoning.be is niet verplicht op maat gemaakt produkten zoals glas terug te nemen. Het gaat immers om maatwerk en is daarom niet meer aan derden te verkopen of aan de fabrikant te retourneren. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van glaskoning.be en behoudens tot wat waartoe glaskoning.be op grond van garanties gehouden mocht zijn, is glaskoning.be niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de ondergeschikten van glaskoning.be en door glaskoning.be bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.

12.2 De aansprakelijkheid van glaskoning.be is te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Bij bestelling geeft de Opdrachtgever toestemming voor volgend gebruik van zijn gegevens:

13.1.1 Door Opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever.

13.1.2 De gegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van glaskoning.be en zullen alleen worden gebruikt om Opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van glaskoning.be of gerelateerde diensten van anderen die in de interesse van de Opdrachtgever liggen, tenzij Opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

13.1.3 glaskoning.be zal bij alle communicatie de mogelijkheid aanbieden uit het mailbestand te worden verwijderd.

13.1.4 Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door glaskoning.be over de persoon van de Opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van glaskoning.be Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 14: Diversen

14.1 Indien Opdrachtgever aan glaskoning.be schriftelijk opgave doet van een adres, is glaskoning.be gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Opdrachtgever glaskoning.be een nieuw adres heeft doorgegeven.

14.2 Indien door glaskoning.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat glaskoning.be deze voorwaarden soepel toepast.

14.3  glaskoning.be is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Opdrachtgever gebruik te maken van derden.

 Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling

15.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van glaskoning.be, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, dat ter keuze glaskoning.be.

Artikel 16: Privacybeleid Glaskoning.be

We zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Glaskoning.be. Je moet je ervan bewust zijn dat Glaskoning.be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door deze website te gebruiken geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Glaskoning.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. We gebruiken deze gegevens om de dienst te kunnen uitvoeren. We slaan de gegevens op op eigen beveiligde servers van Glaskoning.be of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je ons een e-mail of een ander bericht zendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Zo kunnen we je vragen verwerken en je verzoeken beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Glaskoning.be of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) zodat we kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie over je gebruik van de website die de cookies verzamelen kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Glaskoning.be of die van een derde partij. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Wil je je gegevens aanpassen of wil je dat we je uit onze bestanden halen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie verzonden wordt. Het is echter mogelijk dat sommige functies of services op onze (en andere) websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op.

Glaskoning.be
Stieljesweg 16
6827 BV Arnhem

Telefoonnummer: 0031 (0)318-763900

Mailadres: info@glaskoning.be

Vragen

Heb je nog vragen? Neem dan contact via info@glaskoning.be.